På oppdrag fra byrådsavdeling for arbeid, sosiale tjenester og mangfold har Uteseksjonen i samarbeid med bydelene utarbeidet en felles faglig standard – Oslostandard for oppsøkende arbeid med utsatt ungdom.

Kompetansesenter rus  - Oslo (KoRus Oslo) og SaLto-nettverket har også vært involvert i arbeidet med standarden. Målet har vært å utvikle kvalitetskriterier som styrker utekontaktarbeidet i Oslo og samtidig bidrar til at utsatte unge får likeverdige og kvalitativt gode tjenester, uavhengig av hvilken bydel de bor i og hvor de oppholder seg. Arbeidet med standarden er forankret i byrådets strategiske plan for rusfeltet (byrådssak 158/18).

IMG_4047

Kvalitetskriteriene bygger på politiske vedtak, innspill fra ungdom og ansatte i ungdomstjenester i Oslo samt grunnlagsdokumenter og litteratur om det oppsøkende ungdomsarbeidet i Norge. Det har også blitt gjennomført en høringsrunde der totalt 18 bydeler, etater og andre kommunale virksomheter har levert innspill.

Last ned Oslostandard for oppsøkende arbeid med utsatt ungdom nå!