På oppdrag fra byrådsavdeling for arbeid, sosiale tjenester og mangfold har Uteseksjonen i samarbeid med bydelene utarbeidet en felles faglig standard – Oslostandard for oppsøkende arbeid med utsatt ungdom. Kompetansesenter rus  - Oslo (KoRus Oslo) og SaLto-nettverket har også vært involvert i arbeidet med standarden. Målet har vært å utvikle kvalitetskriterier som styrker utekontaktarbeidet i Oslo og samtidig bidrar til at utsatte unge får likeverdige og kvalitativt gode tjenester, uavhengig av hvilken bydel de bor i og hvor de oppholder seg. Arbeidet med standarden er forankret i byrådets strategiske plan for rusfeltet (byrådssak 158/18).

IMG_4047

Kvalitetskriteriene bygger på politiske vedtak, innspill fra ungdom og ansatte i ungdomstjenester i Oslo samt grunnlagsdokumenter og litteratur om det oppsøkende ungdomsarbeidet i Norge. Det har også blitt gjennomført en høringsrunde der totalt 18 bydeler, etater og andre kommunale virksomheter har levert innspill.

Oslostandarden sendes i disse dager til behandling i byrådsavdelingen. Som underlag for Oslostandarden har det også blitt utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som skal oppsummere eksisterende kunnskap. Her oppsummeres fagkunnskapen fra de som jobber i utekontaktene og Uteseksjonen, eksisterende litteratur om oppsøkende ungdomsarbeid i Oslo og Norge og gjeldende lovverk og styringsdokumenter med relevans for det oppsøkende ungdomsarbeidet. I tillegg presenteres nylig innsamlede data fra Korus Oslo som dokumenterer omfang og organisering av oppsøkende ungdomstjenester, intervjuer med fra ungdom i målgruppen og innspill fra fagpersoner i og rundt utekontaktene.