I 2018 var det knyttet særlig bekymring til ungdomsmiljøer som oppholdt seg rundt Jernbanetorget og Oslo sentralstasjon, noe som utløste et ønske om en kartlegging. Kartleggingen hadde som overordnet målsetting å samle kunnskap om ungdomsmiljøet, og finne ut av ungdommenes ønsker, og behov for tiltak.

 

Kartleggingen viste at ungdomsmiljøet er sammensatt, men at det i kartleggingsperioden var flest ungdommer i alderen 14-16 år.  Det viste seg at bydelene i Oslo indre øst, Oslo sør og Groruddalen var områdene i Oslo som var høyest representert blant ungdommene. Flere av de mindreårige brukte rusmidler som alkohol og hasj/marihuana. Kjøp, salg og bruk av rusmidler foregikk i liten grad inne på stasjonsområdet, men kartleggingen viste en viss bevegelse i mellom miljøet på Vaterland, hvor det foregår åpenlys kjøp og salg av illegale rusmidler, og miljøet på Oslo S. Det er dokumentert at flere av ungdommene ble observert i rusmiljøet på Vaterland. Vold, slåsskamper og konflikter ble tematisert av alle ungdommene som har vært en del av kartleggingen. De unge beskrev en generell mistillit til hjelpeapparatet, og til barneverntjenesten spesielt. Enkelte som jobber med ungdommene hevdet at taushetsplikten er til hinder for godt samarbeid. Ungdommene beskriver derimot en mistillit til hjelpeapparatet som kan tolkes som at de opplever en frykt for at taushetsplikten ikke opprettholdes. Andre poengterer viktigheten av å snakke med, og ikke om ungdommene og mener i den sammenhengen at taushetsplikten ikke er til hinder, men et godt verktøy for å arbeide med ungdommene. Det avdekkes et par større hull mellom behov og innsatser som det ikke finnes åpenbare løsninger på. Det ene handler om at mange unge ønsker flere egne uforpliktende væresteder for ungdom. Det andre handler om at enkelte hjelpere mener at ungdom må møtes med raskere reaksjoner ved lovbrudd, og at ungdomsfengsel må bli et reelt alternativ der barnevernstiltak og andre reaksjonsformer ikke fungerer. Kartleggingen viste også at det ligger et forbedringspotensial i hvordan etablerte tjenester og tilbud utformes for målgruppa.

I slutten av rapporten presenteres et forslag til handlingsplan hvor det listes opp flere delmål og konkrete tiltak som skal bygge opp under hovedmålsettingen om at de unge både skal ivaretas når de er i området, og at tiden i miljøet blir så kort som mulig for den enkelte unge.

Fellesfelt

 

 Les kartleggingen her: 'Unge på Oslo S: En kartlegging av mindreårige i et ungdomsmiljø'

Oppdragsgiver for denne kartleggingen er Velferdsetaten, ved avdelingsdirektør Merete Hanch-Hansen i avdeling forebygging og sentrumsarbeid.