Hjem
Hva er oppsøkende arbeid?
Oppsøkende sosialt arbeid i Norge har historie tilbake til 1969 da Uteseksjonen ble opprettet som den første oppsøkende tjenesten her til lands. I dag finnes det mellom 70 og 90 kommunale oppsøkende tjenester (Utekontakter) i Norge. Felles for tjenestene er at de vektlegger tidlig intervensjon overfor unge, yngre voksne og voksne i risikosoner, og at man vektlegger å oppsøke målgruppen der den oppholder seg - som regel ute i det offentlige rom. Uteseksjonen i Oslo rundet 40 år i 2009.

Det som særlig kjennetegner oppsøkende arbeid er at man søker å gjøre seg tilgjengelig for personer eller grupper (som trenger støtte eller hjelp) som selv ikke oppsøker hjelpeapparatet eller av ulike grunner unndrar seg omsorg.
Måten man gjør seg tilgjengelig på er å aktivt oppsøke og bruke tid ute i de miljøene man treffer målgruppa. De oppsøkende tjenestene tar selv aktivt kontakt med personer og grupper i målgruppa og samarbeider med den enkelte og det som ellers er av ressurser rundt den enkelte.

Oppsøkende arbeid har 7 hovedmål som danner basis for den faglige oppgaven:
 
- Oppsøke enkelte og grupper av barn, unge og voksne som trenger støtte og hjelp, men som ikke, eller i utilstrekkelig grad, nås av eksisterende organisasjoner og institusjoner

- Etablere kontakt på et tidligst mulig tidspunkt

- Motivere for alternative beskjeftigelse (skole, arbeid, fritid) og i nødvendig utstrekning for annen hjelp eller behandlingstilbud

- Formidle alternative beskjeftigelsestilbud og i nødvendig utstrekning andre hjelpe- eller behandlingstilbud

- Lære unge og voksne å nyttiggjøre seg det etablerte hjelpeapparatets tilbud og medvirke til at hjelpeapparatet har et mest mulig adekvat tilbud

- Forebygge problemutvikling hos barn, unge og voksne enten indirekte via miljøfremmende tiltak eller direkte via arbeid i utsatte miljøer

- Samle viten om levekår, ta initiativ til tiltak som kan bedre disse og arbeide systematisk for ansvarliggjøring av administrative og politiske myndigheter med hensyn til de unge og voksnes situasjon og behov

Uteseksjonen i Oslo sin målgruppe er barn, unge og unge voksne som står i fare for å utvikle, eller som har utviklet, problemer i tilknytning til rus og kriminalitet. Uteseksjonen tilbyr også oppfølging av voksne mennesker med rusproblemer.
Vårt oppsøkende arbeid skjer i hovedsak i Oslo sentrum hvor vi har særlig fokus på de åpne rusmiljøene og områdene rundt. I tillegg arbeider vi opp mot enkelte utesteder og subkulturer i Oslo.

Uteseksjonen
Maridalsveien 3,
0178 Oslo

Tlf: 23 46 04 40
Fax: 23 46 04 69
Send e-post
Vi er tilgjengelig
Mandag-torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

kl.08.00 - 24.00
kl.08:00 - 04:00 (natt til lørdag)
kl.10.00 - 04.00 (natt til søndag)
kl.16.00 - 24.00