Hjem

Uteseksjonen (Oslo kommune) ble opprettet i 1969 og driver oppsøkende sosialt arbeid blant barn, unge og voksne i Oslo sentrum med et rus- og kriminalitetsforebyggende perspektiv. Tjenesten gir helse- og sosialfaglig ivaretakelse av mennesker med rusproblemer i Oslo sentrum.

Uteseksjonens flyer på norskengelsk og fransk

Arbeidet utføres gjennom oppsøkende patruljer på dag- og kveldstid hver dag hele året. Tjenesten oppsøker personer som antas å stå i fare for å utvikle, eller som har utviklet problemer i tilknytning til rus og kriminalitet.

Gjennom arbeidet søkes det å kontakte og få oversikt over enkeltpersoner og grupper, bygge tillit og relasjoner og arbeide for endring sammen med brukeren, nettverk og øvrig hjelpeapparat. Det vektlegges å senke terskler til øvrig hjelpeapparat gjennom kvalitativt godt formidlingsarbeid.

Våre ansatte har taushetsplikt med unntak av i situasjoner der vi har meldeplikt til barneverntjeneste, må kontakte sosialtjeneste i forhold til gravide med rusproblem eller må handle i nødsituasjoner der liv og helse kan gå tapt.

Patruljene våre ute i sentrum kan nås direkte på vakttelefonen; 913 03 913
Kl. 08.00-24.00 mandag til og med torsdag
Kl. 08.00-04.00 på fredager/natt til lørdag                                                                                 Kl. 10.00-04.00 på lørdager/natt til søndag
Kl. 16.00-24.00 på søndager

Rådgivningstjenesten i Maridalsveien 3 er åpen på hverdager mellom kl. 10.00 og 15.00. Her kan brukere og samarbeidspartnere komme innom uten avtale for samtaler, sosialrådgivning, oppfølging og samarbeid.

Uteseksjonen driver omfattende samarbeid med øvrig hjelpeapparat og rapporterer til egen administrasjon og politisk nivå om endringer og utviklingstrekk i aktuelle miljøer i Oslo sentrum. I tillegg bidrar Uteseksjonen med undervisning og foredrag for utdanningsinstitusjoner og relevante samarbeidspartnere.Tiltaket har 39,5 stillinger (40 ansatte), fordelt på 29,5 oppsøkerstillinger med minimum 3-årig sosial- og helsefaglig høyskole eller universitetsutdanning, samt en ledergruppe på 5. Flere av de ansatte har relevante videreutdanninger og utdanning på masternivå. Siden 2010 har Uteseksjonen tilbudt hasj/cannabis avvenning gjennom "Ut av tåka". "Ut av tåka" har 4 medarbeidere. Likemannsprosjektet Perspektiv består av frivillige unge som hjelper andre unge. Prosjektet har 1 prosjektlederstilling. Fra høsten 2015 har Uteseksjonen fått tilført en prosjektlederstilling som skal utvikle et aktivitetstilbud overfor unge voksne med problem knyttet til rus og/eller psykisk helse.                                        

Det legges opp til lavest mulig terskel for kontakt med målgruppen og det trengs ikke henvisning. Kontakten med Uteseksjonen er frivillig. Brukerens medvirkning i endringsprosesser, et godt samarbeid med nettverk og øvrige hjelpeinstanser samt dokumentasjon vektlegges i arbeidet. All kontakt med og tjenester fra Uteseksjonen er gratis.